Hourglass Cymru launches Myth-busting Campaign for WEAAD 2022

News image
cymrumythbust

Wrth i ni nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Cam-drin Pobl Hŷn y Byd, mae Hourglass yn lansio ymgyrch chwalu mythau i rannu realiti cam-drin pobl hŷn. Gobeithiwn, trwy rannu'r wybodaeth hon, y gall mwy o bobl ddechrau deall yr epidemig cynyddol hwn sy'n effeithio ar filiynau a bod yn rhan o'n cenhadaeth i sefydlu cymdeithas fwy diogel i bawb.

Myth Rhif 1: Mae'r rhan fwyaf o gam-drin pobl hŷn yn digwydd mewn cartrefi nyrsio.

Ffaith: Mae'r rhan fwyaf o bobl hŷn yn cael eu cam-drin yn eu cartrefi eu hunain.

Myth Rhif 2: Mae rhai sy’n rhoi gofal sy'n cam-drin yn gwneud hynny oherwydd eu bod dan straen.

Ffaith: Mae straen rhai sy’n rhoi gofal yn real - ond nid yw straen yn achosi cam-drin yr henoed.

Myth Rhif 3: Os yw person hŷn yn cael ei gam-drin yn gorfforol, bydd yn amlwg.

Ffaith: Gall hyd yn oed cam-drin corfforol fod yn anweledig.

Myth Rhif 4: Os yw pobl hŷn yn dweud nad ydynt yn cael eu cam-drin, dydyn nhw ddim.

Ffaith: Mae llawer o ddioddefwyr hŷn o gam-drin yn penderfynu peidio â dweud wrth unrhyw un beth ddigwyddodd iddyn nhw.

Myth Rhif 5: Mae cam-drin pobl hŷn yn digwydd i ddynion hŷn a menywod hŷn yn gyfartal. 

Ffaith: Menywod yw'r rhan fwyaf o ddioddefwyr hŷn o gam-drin.  

Myth Rhif 6: Mae’r rheini sy’n cam-drin bob amser yn cael eu dal.

Ffaith: Nid yw'r rhan fwyaf o’r rheini sy’n cam-drin byth yn dod i sylw'r system cyfiawnder troseddol.

Myth Rhif 7: Mae cam-drin domestig o fewn perthynas agos yn cynnwys cyplau iau yn unig.

Ffaith: “Mae dioddefwyr 61+ oed yn llawer mwy tebygol o ddioddef camdriniaeth gan bartner agos presennol na'r rhai 60 oed ac iau.”

 Myth Rhif 8Nid yw pobl hŷn mewn perygl o gael eu cam-drin yn rhywiol.

Ffaith: Nid yw oedran yn amddiffyniad rhag cam-drin rhywiol.

Myth Rhif 9: Mae cam-drin domestig yr un peth â cham-drin pobl hŷn.

Ffaith: Er bod y ddau yn achosi niwed i bobl hŷn, mae gwahaniaethau amlwg.

Myth Rhif 10: Nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i gefnogi dioddefwyr hŷn sy’n cael eu cam-drin.

Ffaith: Mae Hourglass yma i helpu.


As we mark World Elder Abuse Awareness Day, Hourglass is launching a myth-busting campaign to share the reality of the abuse of older people. We hope that through sharing this knowledge, more people can begin to comprehend this growing epidemic that affects millions and be a part of our mission to establish a safer society for all.

Myth No. 1: Most abuse of older people occurs in nursing homes.

Fact: Most older people are abused in their own homes.

Myth No. 2: Caregivers who abuse do so because they are stressed.

Fact: Caregiver stress is real - but stress does not cause elder abuse.

Myth No. 3: If an older person is being abused physically, it will be obvious.

Fact: Even physical abuse may be invisible.

Myth No. 4: If older people say they are not being abused, it didn’t happen.

Fact: Many older victims of abuse decide not to tell anyone what happened to them.

Myth No.5: The abuse of older people happens to older men and older women equally. 

Fact: The majority of older victims of abuse are women.  

Myth No.6: Perpetrators of abuse always get caught.

FactMost perpetrators of abuse never come to the attention of the criminal justice system.

Myth No.7Domestic abuse within an intimate relationship only involves younger couples.

Fact: “Victims aged 61+ are much more likely to experience abuse from a current intimate partner than those 60 and under.”

Myth No. 8Older people are not at risk of sexual abuse.

Fact: Age is not a protection from sexual abuse.

Myth No. 9: Domestic abuse and elder abuse is the same thing.

Fact: While both cause harm to older people, there are clear differences.

Myth No. 10: There is nothing you can do to support older victims of abuse.

Fact: Hourglass is here to help.